Tetsugaku-no-Michi
哲学の道
Tetsugaku-no michi(Philsopher'sWalk)is a road in Sakyo-ku Ward,Kyoto City.